Privacyverklaring

Fysio-Fit Utrecht privacyverklaring

Privacyverklaring Fysio-Fit Utrecht

In deze Privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw vertrouwelijke gegevens:

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Fysio-Fit Utrecht maakt gebruik van andere organisaties om verwerkingen van uw gegevens uit te voeren. U moet hierbij denken aan leveranciers van software om u bij behandelingen in te schrijven, declaraties aan zorgverzekeraars in te dienen en afspraken van behandelingen in te plannen. Fysio-Fit Utrecht blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor uw gegevens en zal erop toezien dat deze organisaties uw gegevens volgens de eisen van de AVG verwerken.

AVG OK logo Fysio-Fit Utrecht

Verzamelen van informatie

Indien u bij Fysio-Fit Utrecht een behandeling wilt ondergaan moeten we gegevens over u verzamelen. Dit betreft gegevens die nodig zijn om een afspraak te maken met u, een behandelplan op te stellen en uit te voeren en om behandelingen te kunnen declareren. De informatie t.b.v. behandeling en voortgang ervan is vastgelegd in de KNGF-richtlijn Fysiotherapeutische dossier voering 2016 (op te vragen bij onze praktijk).

Fysio-Fit Utrecht kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • sekse
 • Burgerservicenummer
 • identiteitsbewijs
 • huisarts
 • medische gegevens: (geestelijke) gezondheid en psychische en/of lichamelijke klachten
 • betaalgegevens (indien u gebruik maakt van onze incassoregeling)

Gegevens worden ook verzameld indien u gebruik maakt van ons contactformulier op de website.

Gebruik van informatie

Wij verzamelen de gegevens ten behoeve van de volgende doelen:

 • om een goede medische behandeling te geven
 • het financieel kunnen afhandelen van het verrichtte werk
 • onderwijs (stagiaires) en voorlichting. De gegevens worden anoniem verwerkt en niet te herleiden naar een persoon.
 • het versturen van een nieuwsbrief. Hiervoor kunt u zich te allen tijde afmelden via een keuze onderaan de nieuwsbrief.

Gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel noodzakelijk is, met uitzondering van wettelijke verplichtingen (minimaal 15 jaar na beëindiging van de laatste behandeling, zie de WGBO).

Doorsturen van informatie

Fysio-Fit Utrecht stuurt alleen in de volgende gevallen persoonsgegevens door naar een andere organisatie:

 • uw zorgverzekeraar ten behoeve van het declaratie traject.
 • op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden.
 • naar andere zorgverlener(s) wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Indien het bij uw behandeling zinvol geacht wordt uw gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners, zal altijd vooraf toestemming gevraagd worden.

Cookie gebruik

Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt om bepaalde log-in informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.
U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beinvloeden.

Beveiliging

Fysio-Fit Utrecht neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website Fysio-Fit Utrecht maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Fysio-Fit Utrecht verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Liesbeth Willems via info@fysiofit-utrecht.nl

Alle medewerkers binnen Fysio-Fit Utrecht hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Cameratoezicht

Fysio-Fit Utrecht maakt gebruik van videotoezicht voor de beveiliging van onze praktijk. Wanneer u onze praktijk bezoekt, word u geïnformeerd over het cameratoezicht door middel van een sticker op de voordeur.
Het gaat hierbij om de veiligheid van onze cliënten, onze medewerkers, de beveiliging van ons gebouw en het vastleggen van incidenten. De beelden kunnen worden verstrekt aan politie en justitie in het geval van incidenten. De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Fysio-Fit Utrecht om de praktijk te beveiligen en incidenten te voorkomen/beperken. De beelden worden maximaal één week bewaard.

Hyperlinks

De website van Fysio-Fit Utrecht kan links naar andere websites van derde partijen opnemen. Fysio-Fit Utrecht kan echter geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites en de inhoud ervan. Wanneer u de website van Fysio-Fit Utrecht verlaat zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de beveiliging en bescherming van uw privacy. Wees u zich hiervan bewust en lees de privacyverklaring van de betreffende website goed door.

Opslag van gegevens

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een land dat gebonden is aan de AVG en daarmee de verplichtingen ten aanzien van persoonsgegevens ervan nakomt.

Persoonsgegevens worden zolang bewaard als dat voor het doel van verwerking noodzakelijk is. Wettelijke verplichtingen kunnen langer bewaren noodzakelijk maken.

Rechten van betrokkene

Als cliënt heeft u rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Deze zijn:

 • recht op informatie: via deze privacyverklaring laten wij u weten welke gegevens er van u verwerkt worden en met welk doel.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren, te verwijderen of mee te nemen. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • De bevindingen, fysiotherapeutische diagnose en conclusies van de behandelend therapeut vallen niet onder de gegevens waar u volgens de wet inzage op heeft. Deze gegevens worden op verzoek van u (of door derden) verstrekt en vereisen uw schriftelijke toestemming.
 • Aan de wens voor verwijderen van gegevens kan alleen tegemoet gekomen worden indien het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard dienen te blijven.
 • U mag een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier toevoegen.
 • U mag, in bepaalde gevallen, zich tegen de verwerking van uw gegevens verzetten.
 • U mag, in bepaalde gevallen, een gegeven toestemming voor gebruik of delen van persoonsgegevens, intrekken.

Vragen over deze privacyverklaring

Fysio-Fit Utrecht heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming genaamd Liesbeth Willems. Deze houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Avg. Indien u vragen heeft over de wijze hoe Fysio-Fit Utrecht omgaat met de privacy van uw gegevens, dan kunt u contact met deze persoon opnemen: info@fysiofit-utrecht.nl

Klachten en uitoefenen van uw rechten

Voor klachten kunt u contact opnemen met Fysio-Fit Utrecht Hieronder kunt u de contactgegevens vinden:

Fysio-Fit Utrecht
Springweg 184
3511 VZ  Utrecht
info@fysiofit-utrecht.nl
030 299 30 33

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. Indien dit gebeurt zal dit vermeld worden op de website. Deze laatste versie dateert van 24 mei 2018.

×